A túa casa e a túa oficina teñen portas, fechos e chaves, para protexer a túa intimidade e o teu traballo.  Cales son os equivalentes dixitais nun mundo no que a información e o valor están informatizados?

En BITNÓS ofrecemos solucións completas e seguras a empresas e particulares: quer consultoría e formación en seguridade dixital e protección de datos, quer preparación técnica de equipas e dispositivos.

Utilizamos software libre e ferramentas avanzadas para conseguir que os teus datos persoais ou profesionais estexan seguros, e que a túa empresa ou organización se adapte facilmente ás normativas estatais e europeas de protección de dados.

RXPD

O Regulamento Xeral de Protección de Dados da UE, de obrigado cumprimento para todos os profesionais, empresas e organizacións que utilizan datos persoais, obriga a adaptar os nosos protocolos e formas de traballo para que a seguridade sexa un elemento central no tratamento de datos.

O RXPD fala explicitamente da necesidade de utilizar sistemas de criptografía e borrado seguro se estamos a tratar dados relativos á saúde, vida sexual, perfil étnico, filiación política ou sindical, crenzas relixiosas, ideoloxía ou antecedentes penais, entre outros.

 

Se fas parte dunha empresa ou organización que traballa con datos persoais, e especialmente se pertencen a categorías especiais, BITNÓS pode axudarte a cumplir co RXPD de varias formas:

  • Asesorándote sobre a normativa en materia de protección de datos.
  • Realizando as análises de risco e as avaliacións de impacto sobre os tratamentos de datos persoais que realizades.
  • Deseñando os protocolos internos de tratamento de datos.
  • Implementando na túa oficina sistemas de cifrado, respaldo e eliminación segura de datos.

Protección da privacidade

Os dispositivos e servizos dixitais chegaron para mellorar as nosas vidas, mais trouxeron consigo un contraponto problemático: a nosa vida privada pasou a ser rexistrada e almacenada en dispositivos e servidores que non controlamos. Onde estamos, con quen falamos, que decimos, lemos, vemos ou pensamos, con quen e como nos relacionamos, no presente e no pasado… poden ser agora datos de acceso público, se non tomamos as medidas adecuadas para protexelos.

Existe un mercado dedicado ao roubo e á compra-venda de información sobre a vida privada das persoas, para os fins mais diversos.

En BITNÓS formamos persoas sen coñecementos avanzados de informática para aprenderen a protexer a sua vida dixital coas ferramentas mais seguras.

Ofrecemos solucións tan simples como robustas a profisionais que manexan datos persoais especialmente sensíbeis (médicos, psicólogos, advogados…), a persoas baixo vixilancia (vítimas de acoso,  xornalistas de investigación, activistas, persoas públicas…) ou persoas para as que é importante o secreto profisional (criativos, investigadores, diretivos, contábeis…).

En BITNÓS traballamos protexendo a privacidade dos nosos clientes con servizos profesionais, formación accesíbel e ferramentas simples, conscientes de que as nosas vidas e os nosos traballos dependen cada vez mais da seguridade dos nosos dispositivos dixitais.

Os nosos servizos

     
PROTECCIÓN
DE DATOS
PRIVACIDADE
DIXITAL
BITCOIN E
CRIPTOMOEDAS
Protección ou eliminación de datos, análise de riscos, adaptación ao RXPD Seguridade informática e protección da privacidade de datos e comunicacións Asesoramento na utilización segura de Bitcoin e outras criptomoedas