Protección de Datos

Tomar en serio a protección de datos non é só unha exixencia legal para calquer empresa: é tamén un valor distintivo nunha sociedade cada vez mais sensibilizada coa protección da vida dixital.

En BITNÓS combinamos o perfil legal e o informático para ofrecer desde Galicia solucións completas en materia de protección de datos: da adaptación normativa da tua empresa ao RXPD e á nova LOPD, até a análise de riscos e a implementación de medidas técnicas para garantir a seguridade dixital.

Cales son os equivalentes dixitais ás portas e chaves que protexen a túa oficina? Somos especialistas na implementación de sistemas de cifrado e  eliminación segura de datos, axudándote de forma simple e eficaz a cumprir as obrigas que a lexislación española e europea impón a quen trata datos sensíbeis.

Eliminación segura de datos dixitais

É habitual que as empresas conserven datos persoais de clientes antigos, e tamén que se desfagan de dispositivos dixitais obsoletos ou estragados sen ter procedido a unha limpeza profesional dos mesmos. Son erros que, desde o 25 de Maio de 2018, o Regulamento Xeral de Protección de Datos castiga con sancións severas.

Sabias que cando o noso sistema operativo “elimina” un arquivo en formato dixital (mesmo cando baleiramos a lixeira ou borramos con “Shift+Supr”), o que fai non é limpalo do disco, senón simplemente sinalar o espazo como reutilizábel? A lei obríganos a eliminar todos os datos de carácter persoal que xa non resulten necesarios para o fin para o que foron obtidos, pero quen teña acceso a un disco que non foi borrado correctamente, podería ter acceso á maioría dos datos que algunha vez foron escritos en el.

Desde BITNÓS podemos implementar na tua empresa ferramentas avanzadas de eliminación segura de datos, ou encargarnos directamente da limpeza dos teus dispositivos antes de seren reciclados. Tornamos completamente irrecuperábel a información que algunha vez foi rexistrada no disco, garantindo a súa confidencialidade e axudándote a cumprir coa normativa de protección de datos.

Internet segura en calquera parte

Cando a través de internet circula o noso traballo, o noso diñeiro, os datos persoais dos nosos clientes ou a nosa intimidade, securizar a nosa conexión é unha medida de privacidade e responsabilidade básica, e en moitas ocasión unha exixencia legal. Porén, a realidade é que habitualmente nos vemos na obriga de utilizar redes ou servizos que non controlamos, comprometendo a información que enviamos a través deles.

Desde BITNÓS podemos axudarte a resolver este problema ofrecéndoche solucións de cifrado que garantan que, ao almacenarse nun servizo online externo ou viaxar por redes inseguras, os teus datos sexan completamene inaccesíbeis:

  • Implementamos solucións de cifrado ponta-a-ponta para a túa nube, para que  Dropbox ou Google non teñan acceso aos datos que almacenas nos seus servidores.

  • Instalamos a túa propia Rede Privada Virtual (VPN, polas súas siglas en inglés), para que o teu tráfico sexa dirixido de forma segura desde onde te encontres (por exemplo unha cafetería ou un aeroporto) até a túa rede empresarial ou doméstica.

  • Ofrecemos servizo de VPN desde os nosos propios servidores, garantíndoche unha navegación segura e privada desde calquera rede.

O que en papel era privado, continúa a ser privado

Os dispositivos e servizos dixitais chegaron para mellorar as nosas vidas, mais trouxeron consigo un contraponto problemático: a nosa vida privada pasou a ser rexistrada e almacenada en dispositivos e servidores que non controlamos. Onde estamos, con quen falamos, que decimos, lemos, vemos ou pensamos, con quen e como nos relacionamos, no presente e no pasado… poden ser agora datos de acceso público, se non tomamos as medidas adecuadas para protexelos.

En BITNÓS formamos persoas sen coñecementos avanzados de informática para aprenderen a protexer a sua vida dixital coas ferramentas mais seguras.

Tamén ofrecemos solucións tan simples como robustas a profisionais que manexan datos persoais especialmente sensíbeis (médicos, psicólogos, advogados…), a persoas baixo vixilancia (vítimas de acoso,  xornalistas de investigación, activistas, persoas públicas…) ou persoas para as que é importante o secreto profisional (criativos, investigadores, diretivos, contábeis…).