Se as nosas vidas dependen cada vez mais de dispositivos dixitais, utilizalos de forma segura non pode estar unicamente ao alcance de expertos e informáticos.

É por iso que en BITNÓS traballamos protexendo a tua privacidade con formación accesíbel e ferramentas simples.

Os nosos servizos

     
PRIVACIDADE
INFORMÁTICA
SOFTWARE
LIBRE
BITCOIN E
BLOCKCHAIN
Protección ou eliminación de dados, privacidade e seguridade ao alcance de todos Usando software libre podes facer o mesmo de forma segura e
gratuita
Incorpora Bitcoin ás tuas finanzas, e aproveita as vantaxes da moeda e a tecnoloxia do futuro

Formación

Formamos persoas sen coñecementos avanzados de informática para aprenderen a protexer a sua vida dixital coas ferramentas mais seguras.

Ofrecemos solucións tan simples como robustas a profisionais que manexan dados persoais especialmente sensíbeis (médicos, psicólogos, advogados…), a persoas baixo vixilancia (vítimas de acoso,  xornalistas de investigación, activistas, persoas públicas…) ou persoas para as que é importante o secreto profisional (criativos, investigadores, diretivos, contábeis…).

Protección de Dados

A tua casa e a tua oficina teñen portas, fechos e chaves, para protexer a tua intimidade e o teu traballo.  Cuais son os equivalentes dixitais nun mundo no que a información e o valor están informatizados?

En BITNÓS ofrecemos solucións simples e seguras a empresas e particulares: quer formación e entrenamento en seguridade dixital, quer preparación técnica de equipas e dispositivos.

Utilizamos software libre e ferramentas avanzadas para conseguir que a tua empresa se adapte facilmente ás normativas estatais e europeas de protección de dados.

RXPD

O Regulamento Xeral de Protección de Dados da UE, de obrigado cumprimento para todos os profesionais, empresas e organizacións que traballan con ficheiros de datos, fala explicitamente da necesidade de utilizar sistemas de criptografía e borrado seguro.

O cifrado é obrigatorio se estamos a tratar dados relativos á saúde, vida sexual, perfil étnico, filiación política ou sindical, crenzas relixiosas, ideoloxía política ou antecedentes penais, entre outros.

 

 

Implementamos na túa oficina sistemas de cifrado adaptados á normativa europea de protección de dados (RXPD). Preparamos computadores, dispositivos externos e sistemas de armacenamento cifrado na nube.